Beleidsplan 2022-2023

Deze pagina beschrijft het eerste beleidsplan van de Stichting Japan Fans voor de periode 2022-2023. De ambitie voor de eerste 1,5 jaar van haar bestaan is het realiseren van een solide basis om in de jaren daarna verder te kunnen groeien. Het beleidsplan 2022-2023 geeft ook aan hoe de Stichting haar rol als ANBI wil invullen (conform Voorwaarden Beleidsplan voor ANBI). Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 november 2022 en uitgewerkt door Harro Kremer (penningmeester)

Japan Fans - Japanese Arts & Culture from the Centre of Utrecht - Beleidsplan 2022-2023
Japan Fans – Japanese Arts & Culture from the Centre of Utrecht

Doelstelling Stichting Japan Fans

De statuten van de Stichting leggen haar doel vast.

Het leveren van een bijdrage aan de maatschappij door het verrijken ervan met kennis over Japanse kunst, cultuur en tradities, deze cultuur en tradities te promoten en verbindingen te leggen tussen personen en organisaties die hierin geïnteresseerd zijn.

– statuten Stichting Japan Fans

Dit beleidsplan 2022-2023 geeft nadere uitwerking van de manier waarop de stichting dit doel wil bereiken.

Doelstellingen 2022-2023

Stichting Japan Fans is begin 2022 opgericht en begint zonder eigen vermogen. De doelstelling voor
de periode 2022-2023 is tweeledig:

● (Primair) Het organiseren van, of het bijdragen aan kleinschalige evenementen, zowel fysiek
als online.
● (Primair) Het opbouwen van een vaste groep van deelnemers, donateurs, en sponsoren
zodat een continue stroom van inkomsten ontstaat.
● (Secundair) Het opbouwen van een eigen vermogen van minimaal € 1000 per einde 2023
zodat het mogelijk wordt kleinschalige evenementen te voorfinancieren.

Activiteiten

De activiteiten van Japan Fans bestaan uit eigen activiteiten en het (mede)faciliteren van activiteiten
die bijdragen aan de doelstellingen. We streven naar een beheerste en gestage groei van de
deelnemers bij de activiteiten.
Deze groei wordt gemeten per periode in termen van deelnemers aan activiteiten (losse en
frequente deelnemers)2 en het gebruik van haar social media (website, facebook, etc).
De eigen activiteiten die op dit moment lopen en zullen worden voortgezet zijn:

 1. Studiegroep Japans (vrijdagmiddag, Utrecht)
 2. Samen ZO-aziatisch eten. (onregelmatig), meestal voorafgegaan door deze onder leiding zelf
  te leren bereiden.
 3. Organiseren van concerten en tentoonstellingen in en rond Utrecht (onregelmatig)
 4. Boekenclub en haikugroep (onregelmatig)
 5. Liefdadigheid, bijvoorbeeld sushi maken voor werklozen, origami vouwen voor ziekenhuizen
  etc.

  Bijdragen aan andere activiteiten zijn:
  ● Fungeren als tussenpersoon richting subsidieverstrekkende instanties als de organisatie van
  een event daar niet zelf toe gerechtigd is, of toe in staat is.
  ● Het organiseren van een thema(mid)dagen waarin Japanse cultuuraspecten (waaronder
  kalligrafie en vechtsporten) voor het voetlicht gebracht worden en waar personen ervaring
  hiermee kunnen opdoen.

Inkomsten

Het doel van de stichting is een laagdrempelige toegang te bieden tot Japanse cultuur, tradities en
taal. Dat legt een beperking op aan de inkomsten-per-deelnemer die de stichting kan overhouden
aan het organiseren van events.
De stichting kent de volgende inkomstenstromen:
● Subsidies die de stichting aanvraagt voor haar eigen activiteiten
● Vergoedingen voor bijdragen in natura aan activiteiten van anderen waarbij vrijwilligers
namens de stichting aan bijdragen.
● Het verkopen / promoten van fysieke en digitale “merchandise”, waaronder mede
inbegrepen het ontvangen voor het doorleiden van bezoeker van bezoekers van de website
naar commerciële websites.
● Deelnemersbijdrage aan events. Na aftrek van de kosten is het doel een klein bedrag per
deelnemer over te houden. Streven hierbij is dat dit bedrag tussen de 5% en 10% van de
totale kosten per deelnemer bedragen3
. Voor minder-draagkrachtigen kan het bestuur
beslissen deze “opslag” niet in rekening te brengen, c.q. aan deelnemer te retourneren.
● Het ontvangen van donaties, erfstellingen en legaten.
● Opbrengsten uit crowdfunding acties ten behoeve van de stichting en/of haar activiteiten zijn
opgezet.

Vermogen

Het beheer van het vermogen beperkt zich in deze periode tot het aanhouden van liquide middelen
op een bankrekening binnen Nederland. Het beheer ervan wordt uitgevoerd door de
penningmeester en de secretaris.
Het opgebouwde vermogen wordt besteed aan het financieel faciliteren van activiteiten. Dit kan
verschillende vormen hebben, waaronder
● Bijdrage voor- of achteraf aan de kosten waardoor de bijdrage per deelnemer verlaagd wordt
● Voorfinancieren van activiteiten als de organisatie ervan daar zelf slechts deel toe in staat is.

.